Ewidencja obiektów noclegowych

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

UWAGA NOWE ZAPISY W USTAWIE !!!

Informujemy, że od dnia 8 marca 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W związku z powyższym, w ustawie do art. 35 został wprowadzony ust. 4, o brzmieniu: „Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”.

Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - wprowadza kolejną zmianę http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
Należy zatem do wniosku o wpis do ewidencji załączyć opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych określoną w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

1.      Należy pobierać, wydrukować i wypełnić wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
2.      We wniosku należy podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki istnieje.
3.      Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

Wymagane dokumenty:
1.      Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
2.      Załączniki:

WNIOSEK

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

1.      Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2.      Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich są braki formalne wniosku, nieuzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia. Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Uwagi:

1.      Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku Burmistrza Jaworzyny Śląskiej – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.).
2.      Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów – art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
3.      Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
4.      Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
5.      Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
6.      Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

•      zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
•      uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
•      zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
•      zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
•      zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
•      pisemnie na adres Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.


Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.).
2.      Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  (Dz.U z 2017 r. poz. 2166).
3.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).


Sprawę prowadzi:

Referat Promocji i Rozwoju
 

Załączniki:

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30