Aktualności

OBWIESZCZENIE

16-03-2005

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pasieczna
w gminie Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXVI/83/04 z dnia 27 września 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.03.2005 r. do 18.04.2005 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, pok. 14, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.04.2005 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jaworzyny Śląskiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.05.2005 r.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30