Aktualności

STYPENDIA SZKOLNE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

21-04-2005

Od 1 stycznia 2005r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje np. bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, itp.

PRZENACZENIE STYPENDIUM

  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • Pomoc rzeczowa o charakterze socjalnym, w tym w szczególności zakup podręczników;
  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
  • Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

PRZYZNAWANIE STYPENDIUM

Następuje:

* Na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym,
* W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

W uzasadnionych przypadkach może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.

Na podstawie art. 3 ust. 2,3,4 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 281, poz. 2781) termin składania wniosków o stypendia szkolne upłynął 31 stycznia 2005r.. Jednak z uwagi na późną publikację ustawy i duże zapotrzebowanie naszego społeczeństwa na tego rodzaju pomoc, zaproponowano w projekcie "Regulaminu stypendialnego" , aby rozpatrywane były wszystkie wnioski złożone do 31 marca 2005r. ( nie były to 2 dni, jak twierdzą niektórzy zainteresowani). Środki finansowe przydzielone naszej gminie na realizację opisywanego zadania pokryją potrzeby wnioskodawców w niewielkim zakresie (ok. 50%).

Z inicjatywy Burmistrza dodatkowo zadanie to zostało dofinansowane kwotą 24 tys. zł.
Uchwalony 15 kwietnia 2005r. Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Jaworzyna Śląska, jako akt prawa miejscowego, zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Do uchwalenia regulaminu zostały ustawą zobligowane wszystkie rady gmin, dlatego kryteria udzielania stypendiów będą różne, ze względu na warunki finansowe jednostki samorządu oraz potrzeby wnioskodawców.

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania i wysokości stypendium szkolnego podejmuje Burmistrz Miasta wydając w tej sprawie decyzję administracyjną.

W gminie Jaworzyna Śląska zostały złożone 564 wnioski. Po wstępnej weryfikacji: 489 wniosków zawiera wszystkie wymagane dane, z tego ok. 432 wstępnie kwalifikuje się do pozytywnego rozpatrzenia.

Kolejny termin składania wniosków o stypendia szkolne mija 15 września 2005r.

DLA ZAINTERESOWANYCH:

Decyzję o przyznaniu środków finansowych gminie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (w tym: na stypendia szkolne) podjęto na podstawie następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

a - wysokość dotacji celowej dla gminy, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów,
b - kwota środków przewidzianych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów w budżecie państwa,
c - liczba dzieci w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały,
d - stosunek liczby osób, którym przyznano zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 36 pkt. 1 lit. b ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001 i nr 273, poz.
2703), do liczby osób zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały,
f - wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, obliczany jak wskaźnik G,
wykorzystywany do obliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej, o której mowa w ustawie z dnia
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966),
n - wyznacznik dla każdej gminy,
m - liczba gmin.


 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30