Aktualności

Stypendia szkolne

30-08-2005

PRZYPOMINAMY
Od 1 stycznia 2005r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

 

STYPENDIUM SZKOLNE
Może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje np. bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, itp.

PRZENACZENIE STYPENDIUM

  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • Pomoc rzeczowa o charakterze socjalnym, w tym w szczególności zakup podręczników;
  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
  • Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

PRZYZNAWANIE STYPENDIUM
Następuje:

  • Na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym,
  • W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

W uzasadnionych przypadkach może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania i wysokości stypendium szkolnego podejmuje Burmistrz Miasta wydając w tej sprawie decyzję administracyjną.

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w terminie od 1 września 2005 do 15 września 2005. W przypadku słuchaczu kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych termin składania wniosków mija 15 października 2005r.

Druki wniosków dostępne są w każdej szkole na terenie naszej gminy, w Urzędzie Miasta IIp., pok. nr 15 oraz pod poniższymi linkami

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30