Aktualności

Tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji

14-12-2005

Lokalny Program Rewitalizacji powstaje dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta - Haliny Dydycz, która zaproponowała przedstawicielom lokalnej społeczności ponadpartyjne porozumienie jako niezbędną przesłankę rozpoczęcia i efektywnej realizacji trudnego i długotrwałego procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i przestrzenno- środowiskowej naszego miasta. Koordynatorem projektu stworzenia lokalnego programu rewitalizacji jest Pełnomocnik ds. Rewitalizacji - mgr inż. Natalia Kita.

Należy podkreślić, że proces rewitalizacji to przedsięwzięcie wieloletnie, szczególnie w kontekście stanu technicznego niedoinwestowanej infrastruktury Jaworzyny Śl., zdekapitalizowanej substancji mieszkaniowej a także zdegradowanych obszarów poprzemysłowych. Z tego względu proces rewitalizacji ma charakter strategiczny. Efekty programu, gdy chodzi o działania inwestycyjne takie jak np. budowy, remonty czy renowacje obiektów są z natury rzeczy przedsięwzięciami rozpisanymi na lata. Tym samym spodziewane efekty nastąpią w dalszej perspektywie czasu. W niemal wszystkich polskich miastach obecny stan infrastruktury komunalnej, budownictwa miejskiego, w tym zabytków oceniać należy jako zdecydowanie niezadowalający. Z tego powodu celowe i konieczne jest przygotowanie dla miasta wieloletniego programu, który będzie konsekwentnie realizowany przez kolejne kadencje władz samorządowych.

Zasadniczym celem rewitalizacji miasta jest ożywienie gospodarcze i społeczne poprzez zwiększenie jego potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Powyższy cel zasadniczy zostanie zrealizowany przez następujące kierunki działań:

  • odnowę zdegradowanych obszarów miast
  • odnowę obiektów i terenów poprzemysłowych
  • zmianę ich dotychczasowej funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne
  • zachęcanie lokalnej społeczności do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy
  • oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw
  • dbałość o poprawę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.

W takim szerokim rozumieniu termin rewitalizacja odnosi się nie tylko do substancji budowlanej a więc obiektów architektonicznych i infrastruktury miejskiej, ale przede wszystkim do tworzenia odpowiednich warunków mających wpływ na poprawę poziomu życia społeczności zamieszkującej obszar objęty procesem rewitalizacji.

W związku z dużym zainteresowaniem związanym z możliwością uzyskania dofinansowania projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III, poddziałanie 3.3.1. "Rewitalizacja obszarów miejskich"- jednym z podstawowych warunków ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest konieczność umieszczenia wnioskowanego projektu w zatwierdzonym przez Radę Miasta - Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta zwanego dalej Programem.
Miło mi poinformować, że w dniu 07 grudnia 2005r. odbyło się pierwsze spotkania w tej w sprawie. Na zaproszenie Pani Burmistrz Haliny Dydycz w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Firmy Konsultant Julian Kołodziej, przygotowującej na zlecenie gminy,opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzyna Śląska", w imieniu której działa Pan dr Julian Kołodziej, przedstawiciele władz gminy, Proboszcz Parafii, a także przedstawiciele lokalnych zakładów pracy: tj. Zakładów Porcelany Stołowej "Karolina" sp. z o.o., "Zebry", Urzędu Pocztowego, PKP, dyrektorzy szkół, dyrektorzy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dyrektor instytucji kultury, Kierownik Komisariatu Policji oraz przedstawiciele stowarzyszeń: Ochotniczej Straży Pożarnej i Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku.

Osoby zaproszone przez Burmistrza Miasta na to spotkanie, zostały jednocześnie zaproszone do udziału w opracowaniu Programu w skład Zespołu Doradczego. Celowym jest rozszerzenie składu tego zespołu o przedstawicieli radnych, użytkowników nieruchomości, najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, pozostałych przedsiębiorców oraz osób gotowych do rejestracji działalności gospodarczej.

Podczas spotkania omówiono istotę opracowania Programu, uczestnicy spotkania wyznaczyli obszary rewitalizacji dla naszego miasta. W dyskusji nad opracowywanym projektem zaproponowano już pierwsze pomysły zadań, które w opracowywanym Programie mogłyby zostać ujęte.

O postępie prac nad opracowaniem Programu będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.jaworzyna.net -WIADOMOŚCI. Wszystkie informacje na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji, w trakcie jego powstawania, znajdziecie Państwo w zakładce REWITALIZACJA.
Zapraszam do współpracy i lektury naszych materiałów.

Natalia Kita
Pełnomocnik ds. Rewitalizacji

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30