Aktualności

Fajerwerki 2005

20-12-2005

Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców regionu wojewoda dolnośląski Stanisław Łopatowski, rozporządzeniem z 2 grudnia 2005 r., wprowadza zakaz używania materiałów i wyrobów pirotechnicznych do 29 stycznia 2006 roku.

 

Zakaz używania materiałów pirotechnicznych obowiązuje w miejscach publicznych i w innych miejscach, jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska.

Przypominamy, że zakaz nie ma charakteru bezwzględnego, to znaczy, że:

  1. można organizować pokazy sztucznych ogni, spełniając warunki ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
  2. a także można kupować fajerwerki i organizować ich prywatne pokazy w miejscach, które nie mają charakteru publicznego, i w sposób bezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 9
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania:

1. materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu dymu lub kombinacji tych efektów
2. wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych;
w miejscach publicznych i w innych miejscach, jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

§ 2

Osoby naruszające zakaz opisany w § 1 podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.

§ 3

Przepis § 1 nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych w pkt. 1-2 przedmiotów następuje na zasadach i warunkach wynikających z wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 909).

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i obowiązuje do dnia 29 stycznia 2006 r.

§ 5

Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30