Aktualności

UDZIELONO ABSOLUTORIUM!

26-04-2006

W środę 19 kwietnia 2006 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Panią Burmistrz Halinę Dydycz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2005 rok.

Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu dokonała zestawienia zadań zaplanowanych do wykonania w 2005 roku i tych, które udało się zrealizować.

W roku 2005 w budżecie gminy założono dochody w wysokości 14.904.060 zł. Plan został zrealizowany w 102,8% (uzyskano 15.316.648 zł). Struktura dochodów:

  • dochody własne - 5.113.155 zł stanowią 33,4% dochodów ogółem i zawierają : dochody z podatków i opłat, wpływy od jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody,
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego - 2.276.451 zł tj. 14,9% dochodów ogółem,
  • dochody z budżetu państwa - subwencja ogólna, dotacje celowe na zadania zlecone oraz bieżące, a także zadania własne - 7.927.042 zł, które stanowią 51,7% dochodów ogółem

PONIŻEJ DO POBRANIA:

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA ZA 2005 ROK

W roku 2005 wydatkowano kwotę 14.932.090 zł, tj. 97,6% planu w wysokości 15.302.089 zł.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA ZA 2005 ROK

Zrealizowano także szereg inwestycji, które znacząco wpłynęły na poprawę wizerunku Gminy i komfort życia jej mieszkańców.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ JAWORZYNA ŚLĄSKA W 2005 ROKU

W trakcie sesji zostały odczytane: opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowana do Przewodniczącego Rady o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2005, opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium, a także uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska. Wszystkie były pozytywne.

Następnie wśród radnych rozgorzała dyskusja na temat udzielenia Pani Burmistrz absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Podnoszono różne argumenty "za" i "przeciw". Te ostatnie były często nieuzasadnione i spowodowane brakiem wnikliwej wiedzy na temat istoty absolutorium.

Po wysłuchaniu wszystkich opinii, odbyło się głosowanie. Za udzieleniem Pani Burmistrz absolutorium opowiedziało się 8 radnych, przeciwnych było 7 radnych.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30