Aktualności

OGŁOSZENIE

22-08-2006

Zawiadamia się mieszkańców miasta i gminy, że w terminie do 06.09.2006 r. Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej przyjmuje zgłoszenia jako uzupełnienie kandydatów na 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Świdnicy.

 

Kandydat na ławnika winien spełniać warunki:

 1. Posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw obywatelskich.
 2. Posiadać nieskazitelny charakter.
 3. Ukończone 30 lat.
 4. Winien być zatrudniony lub zamieszkiwać w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 5. Nie przekroczyć 65 lat.
 6. Być zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej 25 obywatelki mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Wzór karty zgłoszeniowej uzyskać można w Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śląskiej lub pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 1. 3 fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 2. Informację z Krajowego rejestru Karnego.
 3. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 4. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania potwierdzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30