Aktualności

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

01-02-2007

ROZPORZĄDZENIE NR 1
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2006 r.
w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów
budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu

na podstawie art. 40 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w
województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 80, póz. 872, Nr 128, póz. 1407, Nr 37,
póz. 329, Nr 41 poz.365, Nr 62, poz.558, Nr 89, póz. 804, Nr 200, póz. 1688, Nr 52, póz. 450,
Nr 137, póz. 1302, Nr 149 póz, 1452, Nr 33, póz. 287, Nr 33, poz.288, Nr 90 po/,757, Nr 175
póz. 1462), zarządza się co następuje:

§1

Na terenie województwa dolnośląskiego w związku z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia, nakazuje się właścicielom, użytkownikom oraz zarządcom budynków i innych obiektów budowlanych, podjęcie natychmiastowych działań związanych z usuwaniem zalegającego na dachach śniegu lub lodu.

§2

Osoby, niestosujące się do nakazu opisanego w § l, podlegać będą karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.

§3

1. Za wykonanie obowiązków kontrolnych w zakresie wykonania nakazów określonych w § l, czynię odpowiedzialnych Starostów i Prezydentów miast oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
2. Zobowiązuję Starostów do przeprowadzenia kontroli wykonania nakazów określonych w § l, w szczególności co do obiektów budowlanych, w których mogą przebywać duże skupiska ludzi, przez Zespoły kontrolne, powołane przez Starostów.

§4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 30 stycznia 2006 r.

§5

Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30