Aktualności

KONKURSY na dyrektorów szkół

21-05-2007

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza

 

 1. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śl.
 2. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.
 3. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie.
 4. Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia w Jaworzynie Śl.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia ( na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89, poz. 826 z późn. zmianami ) następujące wymagania:

 1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
 2. ukończyła studia wyższe magisterskie lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu ( dotyczy konkursu nr 1), szkole podstawowej ( dotyczy konkursu nr 2,3),
 3. ukończyła studia wyższe magisterskie lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum ( dotyczy konkursu nr 4),
 4. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 5. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 6. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej jeżeli stanowisko dyrektora obejmie bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
 7. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. zgłoszenie przystąpienia do konkursu wraz z uzasadnieniem,
 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
 4. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i przygotowania pedagogicznego,
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. ocenę pracy albo ocenę dorobku zawodowego, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznym, o którym mowa w art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zmianami),
 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci składają oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-6, lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem : "Konkurs na stanowisko dyrektora ( podać nazwę jednostki z początku ogłoszenia, której oferta dotyczy)" w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, t.j. do 04 czerwca 2007 r. do godz. 16.00, na adres : Urząd Miejski w Jaworzynie Śl., 58-140 Jaworzyna Śl., ul. Wolności 9, sekretariat.
Bliższych informacji udziela Jolanta Łanek tel. 074 8588 230 w. 33

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30