Aktualności

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

04-06-2007

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy swoim pismem poinformował ,że na kadencję w latach 2008-2011 ustalono następującą liczbę ławników , którą Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej powinna wybrać:

 

 •   łącznie 2 ławników , w tym do Wydziału Pracy - 2

Zgodnie z art.158 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych - ławnikiem może być wybrany ten , kto :

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia , do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie

Ławnikami nie mogą być /art.159 § 1 w/ cyt. Ustawy/ :

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • * radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej: prezesi sądów , stowarzyszenia , organizacje i związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz inne zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta i gminy.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają:
związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Do karty zgłoszeniowej kandydat ma obowiązek załączyć:

 • 3 fotografie , zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • zaświadczenie lekarskie , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika należy składać w Urzędzie Miejskim /I piętro, pokój 10 / w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca .

Wzory kart zgłoszenia można otrzymać jak wyżej .Znajdują się również na stronach internetowych: www.ms.gov.pl

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30