Aktualności

STYPENDIA 2007/2008

14-08-2007

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej informuje o składaniu wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

STYPENDIUM SZKOLNE
Może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (351 zł netto) w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje np. bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, itp.

PRZEZNACZENIE STYPENDIUM

  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  • Pomoc rzeczowa o charakterze socjalnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służ społecznych,
  • Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

PRZYZNAWANIE STYPENDIUM

Następuje:

  • Na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym,
  • W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

W uzasadnionych przypadkach może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz wydając w tej sprawie decyzję administracyjną.

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w terminie od 1 września 2007 r. do 15 września 2007 r. W przypadku słuchaczów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych termin składania wniosków mija 15 października 2007 r.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim, pokój nr 20 oraz do pobrania ze strony jaworzyna.net

 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30