Aktualności

Uczestnicy scalenia gruntów muszą złożyć deklarację podatkową

Uczestnicy scalenia gruntów muszą złożyć deklarację podatkową

10-09-2021

Osoby objęte procesem scaleniowym w Piotrowicach Świdnickich i Pastuchowie mają obowiązek złożenia druków informacji podatkowych. W związku z zakończeniem procedury związanej ze scalaniem gruntów w miejscowości Piotrowice Świdnickie oraz Pastuchów przeprowadzonym przez starostę świdnickiego w ewidencji gruntów i budynków wystąpiły zmiany w operacie ewidencyjnym. 

Zgodnie z art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 333) oraz art. 6 ust. 6 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami.), osoby objęte procesem scaleniowym zobowiązane są do złożenia informacji o gruntach oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w celu dokonania zmian w opodatkowaniu podatkiem rolnym, podatkiem od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. , poz. 908 z późniejszymi zmianami) wprowadzenie uczestników scalania w posiadanie wydzielonych gruntów następuje na zebraniu uczestników, zwołanym przez starostę. Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalania nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania; termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalania niebiorących udziału w zebraniu.  Ww. zebranie odbyło się 26 sierpnia 2021 r.   
 
Wypełnione druki można przesłać do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej pocztą, dostarczyć do sekretariatu, wysłać przez ePUAP  lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na zewnętrznych drzwiach urzędu. W razie jakichkolwiek pytań należy dzwonić pod nr 74-85-88-253 w. 49 lub zgłosić się do pokoju nr 13 w budynku Urzędu Miejskiego  przy ul. Wolności 9.
 
 
 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30