Aktualności

Zamelduj się i wygraj rower!

Zamelduj się i wygraj rower!

23-06-2021

Prawo nakłada na nas obowiązek meldunkowy, a posiadanie  meldunku z całą pewnością ułatwia prowadzenie codziennych spraw. Jeśli mieszkasz w gminie Jaworzyna Śląska i jeszcze się nie zameldowałeś, nie zwlekaj. Możesz to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem internetu. Wszyscy, którzy zameldują się do końca czerwca 2021 r., będą mogli wygrać nagrodę główną - rower. 
 
 
Podstawową korzyścią, jaką uzyskujemy, dopełniając obowiązku meldunkowego, jest większy komfort w realizowaniu naszych codziennych spraw. Szacuje się, że ok 120 aktów prawnych odwołuje się do pojęcia miejsca zameldowania. Oznacza to, że załatwienie wielu naszych spraw może zostać zakłócone lub ograniczone, jeśli nasze miejsce zameldowania jest inne niż faktyczne miejsce zamieszkania. Dane dotyczące meldunku wykorzystywane są m.in. w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury), pomocy z urzędu pracy na wypadek utraty zatrudnienia, dostępu dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół, czy realizacji praw wyborczych. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego skutkuje mniejszymi dochodami z budżetu państwa dla gminy, niższymi wydatkami z funduszu sołeckiego (dla sołectw), a co za tym idzie skromniejszymi możliwościami gminy w zakresie inwestycji komunalnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i wiele innych). Dodatkowo posiadanie meldunku zgodnego ze stanem faktycznym (czyli miejscem naszego stałego przebywania) ułatwia prowadzenie codziennych spraw i korespondencji. 
 
Dlaczego trzeba się zameldować?

Zgodnie z art.  24.  ustawy z dnia  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Pomimo zapowiedzi sprzed lat, obowiązek meldunkowy nie został zniesiony i aktualnie nie ma planów odstąpienia od niego. Rozwiązanie na kształt polskiego obowiązku meldunkowego funkcjonuje w większości państw Unii Europejskiej, a jego niedopełnienie często wiąże się z dotkliwymi sankcjami. 
 
Jak to zrobić?
 
Zameldować możemy się w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3, pokój nr 4 (nowy budynek) albo przez internet. W obu przypadkach, zanim przystąpimy do meldunku, konieczne jest przygotowanie dokumentów potwierdzających nasz tytuł prawny do mieszkania - usprawni to całą procedurę. Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, w którym chcemy się zameldować lub posiadamy do niego inny tytuł prawny, do formularza dołączamy jeden z następujących dokumentów: odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej; umowę cywilnoprawną, na przykład umowę najmu; decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu. Jeżeli nie jesteśmy właścicielami mieszkania ani nie mamy do niego innego tytułu prawnego, do formularza dołączamy oświadczenie właściciela mieszkania, potwierdzające nasz pobyt w nim oraz dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela mieszkania do lokalu. Jeżeli czynności dokonujemy w imieniu innej osoby, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa.
 
Aby zameldować się przez internet, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, pozwalającego na załatwienie spraw administracyjnych online. Meldujemy się poprzez stronę www.obywatel.gov.pl, na której wybieramy interesującą nas usługę (meldunek), potwierdzamy tożsamość profilem zaufanym. W przypadku meldunku na pobyt stały nie ponosimy żadnych kosztów. Bezpłatne jest również  wydanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Płatne – 17 zł – jest tylko  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
 

Regulamin konkursu „Zamelduj się w gminie Jaworzyna Śląska”
 
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą, „Zamelduj się w gminie Jaworzyna Śląska”.
2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej.
3. Celem konkursu jest promowanie realizacji obowiązku meldunkowego wśród mieszkańców i przyszłych mieszkańców gminy.
4. Zgłoszenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.
5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
 
Uczestnicy
§2
1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które w okresie od dnia 1 czerwca 2021 do dnia 30 czerwca 2021 r. zameldują się po raz pierwszy na pobyt stały na terenie gminy Jaworzyna Śląska i do dnia rozstrzygnięcia konkursu nie wymeldują się z terenu gminy Jaworzyna Śląska. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego oraz najbliżsi członkowie ich rodziny, tj. małżonek, wstępni oraz pełnoletni zstępni.
 
Zasady uczestnictwa w konkursie
§3
1. Osoby są uprawnione do uczestniczenia w konkursie, gdy łącznie spełniają warunki określone w §2.1. niniejszego Regulaminu oraz złożą wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. 
2. Formularz należy wypełnić i złożyć podczas meldowania się w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. do godz. 15.30.
3. Osoby meldujące się elektronicznie mogą przesłać wypełniony formularz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu, nie później niż do końca dnia 30 czerwca 2021 r. 
4. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Formularze konkursowe dostępne są w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, pokój nr 4 oraz na stronie internetowej www.jaworzyna.net. 
6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden formularz konkursowy.
7. Formularze niekompletne, formularze od osób niespełniających wymogów
niniejszego Regulaminu oraz te, które zostaną złożone po 30 czerwca 2021 r., zostaną
protokolarnie zniszczone.
8. Formularze złożone przez osoby, które nie wygrają nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem, po zakończeniu konkursu zostaną protokolarnie zniszczone.   
 
Nagroda i zasady wyłaniania zwycięzcy
§4
1. Nagrodą jest rower.
2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa,
powołana przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, która dokona weryfikacji spełnienia
warunków uczestnictwa w konkursie oraz wyłoni zwycięzcę.
 
Postanowienia końcowe
§5
1.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku
zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, jak również wydłużenia terminów, o których mowa w §2. 1 i §3 niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej oraz na stronie internetowej  www.jaworzyna.net
 
 
 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30