Aktualności

Zapytanie ofertowe OPS

Zapytanie ofertowe OPS

24-08-2020

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 05.10.2020 r. do 31.10.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe
na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka)
z zaburzeniami psychicznymi


I NABYWCA (nazwa i adres)

Gmina Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska
NIP 884-23-65-203

Odbiorca
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. 1 Maja 7,
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. 74 8584 222; faks 74 8489 798

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 05.10.2020 r. do 31.10.2023 r.
2. CPV
85.00.00.00-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85.31.21.00-0 - usługi opieki dziennej
3. Rodzaj zamówienia usługi
4. Określenie przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi. Dziecko uprawnione będzie do korzystania z tych usług na podstawie decyzji administracyjnej określającej miesięczną liczbę godzin przyznanych usług oraz odpłatność. Usługi mają być świadczone w mieszkaniu osoby uprawnionej (Gmina Miasto Jaworzyna Śląska) w wymiarze 32 godzin miesięcznie w dni robocze, z wyłączeniem świąt i innych dni wolnych od pracy. Szacunkowy łączny wymiar specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 32 godziny miesięcznie i 1181godzin w okresie realizacji zamówienia. Zamówienie będzie realizowane od 05.10.2020 r do 31.10.2023 r. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze objęte niniejszym zamówieniem należy rozumieć następujące usługi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.):
a)      § 2 pkt 3 lit. „a” rozporządzenia: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii – fizykoterapia. Szacunkowy wymiar usług wynosi 16 godzin miesięcznie i 591 godzin w całym okresie realizacji zamówienia.
b)    § 2 pkt 5 rozporządzenia: zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych – logopedia. Szacunkowy wymiar usług wynosi 16 godzin miesięcznie i 590 godzin w całym okresie realizacji zamówienia.
5. Podstawa prawna:
a)      art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);
b)      rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.).

III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW – DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wszystkie niżej wymienione warunki:
1.      posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2.      posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – do ofert należy załączyć:
a)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji i/lub logopedii lub usług dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji i/lub logopedii – co najmniej dla 2 dzieci - z podaniem ilości świadczeń (godzin usług), dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie – wzór stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania; UWAGA! Doświadczenie musi być tożsame z rodzajem usług, na które ofertę składa Wykonawca; w przypadku złożenia oferty na dwa rodzaje usług, należy udokumentować doświadczenie w obu obszarach;
b)      oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje niezbędne do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w § 3 rozporządzenia: specjalistyczne usługi opiekuńcze winny świadczyć osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy (w zakresie usług logopedycznych) oraz specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty (w zakresie rehabilitacji). Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi winny legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym, 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 4) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno-wychowawczym, 5) zakładzie rehabilitacji, 6) innej jednostce niż wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje – Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania, wraz z dokumentami poświadczającymi opisany staż i kwalifikacje osób, które będą świadczyć przedmiotowe usługi.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca składa oświadczenie własne, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
4.      Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty
Na ofertę, poza dokumentami, o których mowa w punktach 1 do 3, składa się ponadto oferta cenowa podpisana przez Wykonawcę (przykładowy wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) zawierająca cenę oferty i oświadczenia, których wymaga nabywca. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, zgodnie z własnym wyborem i możliwościami.
UWAGA! Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane dokumenty.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Postępowanie nie podlega rygorom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawców do uzupełniania ofert.

IV INORMACJE DODATKOWE
1.      W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Informacje o sposobie porozumiewania się Nabywcy z Wykonawcami. Korespondencja pomiędzy Wykonawcami, a Nabywcą. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, ewentualne wyjaśnienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania, będą przekazywane między Nabywcą a Wykonawcami faksem (74 8489 798), drogą elektroniczną (ops@jaworzyna.net ) lub  w formie pisemnej.
3.  Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Bytniewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej.
4.      Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 31 dni.
5.  Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta musi zostać sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub drogą korespondencyjną (Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 7, 58-140 Jaworzyna Śląska, pok. 5)                          w terminie do 16 września  2020 roku do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta w postępowaniu na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 16 września 2020 roku do godz. 10.15”. Koperty powinny być również opisane danymi Wykonawców (nazwa i adres). Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
6.      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

V KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
16  września 2020 r. do godz.10:00,
miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 7, 58-140 Jaworzyna Śląska, pok. nr 5

VII TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
16 września 2020 r. godzina 10.15;
miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 7, 58-140 Jaworzyna Śląska, pok. Nr 5

VIII ZAŁACZNIKI – SPIS
1.      Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego
2.      Załącznik nr 2 wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
3.      Załącznik nr 3 oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4.      Załącznik nr 4 wzór umowy
5.      Załącznik nr 5 wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Kierownik OPS
Joanna Bytniewska
 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30