Aktualności

Pomoc materialna o Charakterze Socjalnym – Stypendium Szkolne 2020/2021

Pomoc materialna o Charakterze Socjalnym – Stypendium Szkolne 2020/2021

10-08-2020

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, informuje o możliwości ubiegania się o Pomoc Materialną o Charakterze Socjalnym - Stypendium Szkolne. Realizacja zadania ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:
•      zamieszkują na terenie Gminy Jaworzyna Śląska;
•      są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
•      pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

Świadczenia Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym są przyznawane na:

•      wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
•      wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa a art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy nw..

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

•      całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
•      pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę wymagane, sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, usług internetowych, płyt CD wykorzystywanych do nauki, zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
•      całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 nw. ustawy,
szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie, domu studenta, lub na stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce;
•      świadczenie pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 nw. ustawy.

Dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu

Dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu, w celu przyznania świadczenia Pomocy Materialnej
o Charakterze Socjalnym są zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów.
W celu ustalenia średniego dochodu na członka rodziny do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty
o wysokości uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj.: za miesiąc sierpień 2020 r.:
•      zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o realizacji obowiązku nauki,
•      zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (netto);
•      zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
•      oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
•      zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach (zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.). Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłaconych przez OPS;
•      w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł);
•      potwierdzenie kwoty opłaconych składek KRUS za III kwartał 2020 r.;
•      w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury - decyzję ZUS lub odcinek,
•      postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy  opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie;
•      pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych;
•      w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony
o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę    dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania.

Do dochodu nie wlicza się:
•      jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
•      zasiłku celowego;
•      pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
•      przepisów o systemie oświaty;
•      wartości świadczenia w naturze;
•      świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
•      dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
•      świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn zm.). Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Składający oświadczenie zawiera w nim następującą treść:
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ust. 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zatają prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.

Miejsce oraz termin składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9 - sekretariat lub w nowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 (za komisariatem Policji)  - pok. 12 (parter) w terminie tj.:
•      od 01 września 2020 r. do 15 września 2020 roku - w przypadku uczniów;
•  do 15 października 2020 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9 (korytarz parter – przy sekretariacie) oraz w nowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 (korytarz-parter).

Podstawa Prawna;

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty(t.j. Dz. U.  2020 r., poz. 1327 z późniejszymi zmianami),
- Uchwała nr XLIII/24/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworzyna Śląska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia09 września 2010 r., Nr 167 poz. 2548).

 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30