Aktualności

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

18-10-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej ogłasza stały nabór do bazy opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r., Nr 134, poz. 198 ze zm.), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.), zgodnie z którym w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter otwarty i nie zostaje określony termin zakończenia naboru co oznacza, że w każdej chwili można składać stosowne dokumenty w celu zapisania się do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.


Opiekunem prawnym może zostać osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora,
  • posiadająca stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego lub kuratora.


Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi bądź kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie, wynagrodzenie okresowe lub wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów, lub majątku wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.


Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” na adres  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. 1 Maja 7, 58-140 Jaworzyna Śląska lub złożenie osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, pokój nr 6.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30