Aktualności

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 2019/2020

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 2019/2020

19-08-2019

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, informuje o możliwości ubiegania się o Pomoc Materialną o Charakterze Socjalnym - Stypendium Szkolne. Realizacja zadania ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

 • zamieszkują na terenie Gminy Jaworzyna Śląska,
 • są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł /netto/ na osobę (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.).


Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 • wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 • wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa a art. 90b ust. 3 pkt. 2 nw. ustawy.


Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę wymagane, sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, usług internetowych, płyt CD wykorzystywanych do nauki, zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 nw. ustawy, w szczególności koszt zakwaterowania
  (w tym w bursie, internacie, domu studenta, lub na stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce,
 • świadczenie pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90 b ust. 5 nw. ustawy.
   

Dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu:

Dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu, w celu przyznania świadczenia pomocy materialnej są zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów.

W celu ustalenia średniego dochodu na członka rodziny do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty o wysokości uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. za miesiąc sierpień 2019 r.:

 • zaświadczenie ze szkoły (gimnazjum, ponadgimnazjalnej) o realizacji obowiązku szkolnego/nauki,
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (netto),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach (zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.). Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłaconych przez OPS,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł),
 • potwierdzenie kwoty opłaconych składek KRUS za III kwartał 2019 r.;
 • w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury - decyzję ZUS lub odcinek,
 • postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony
  o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę    dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania.
   

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
 • przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111). Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
   

Składający oświadczenie zawiera w nim następującą treść:

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ust. 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zatają prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.
 

Miejsce oraz termin składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9 - sekretariat lub w nowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 (za komisariatem Policji)  - pok. 12 (parter) w terminie tj.:

 • od 2 września 2019 roku do 15 września 2019 roku - w przypadku uczniów,
 • do 15 października 2019 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.


Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9 (korytarz parter – przy sekretariacie), Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 (korytarz- parter), szkołach oraz na stronie internetowej www.jaworzyna.net
 

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.),
 • Uchwała nr XLIII/24/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
  gminy Jaworzyna Śląska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 9 września 2010 r., Nr 167 poz. 2548).

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30