Aktualności

Informacja o wyborach ławników

Informacja o wyborach ławników

27-06-2019

Zawiadamiam, że w bieżącym roku upływa kadencja ławników wybranych na czteroletnią kadencję. Zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej do końca października 2019 r. powinna dokonać wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy przekazał do Burmistrza Jaworzyny Śląskiej ustalenia dotyczące liczby wybieranych ławników. Na nową kadencję Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej powinna dokonać wyboru:

  • do Sądu Rejonowego w Świdnicy łącznie 2 ławników, w tym do:

- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 1 ławnika ,

- Wydziału Pracy – 1 ławnika ,

  • do Sądu Okręgowego w Świdnicy łącznie 3 ławników, w tym do:

- Wydziału Cywilnego 3 ławników.  


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Jaworzyna Śląska.   

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br. (art. 162 § 1 ustawy, o której mowa wyżej).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)        informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)        oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)        oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

W przypadku zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.     


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)          posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)          jest nieskazitelnego charakteru,

3)          ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)          nie przekroczył 70 lat,

6)          jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)          posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydaci na ławników do orzekania z zakresu prawa pracy powinni wykazać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)        osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)          adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)          radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)          duchowni,

7)          żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)          funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)          radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie


Niezbędne druki są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej lub można pobrać je w sekretariacie Urzędu.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30