Aktualności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Co zmieniło się od 1 stycznia 2019 roku?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Co zmieniło się od 1 stycznia 2019 roku?

15-03-2019

Wprowadzone w 1961 roku użytkowanie wieczyste przejdzie do historii. Istotą tej polskiej instytucji prawnej było ustanawianie prawa do użytkowania nieruchomości, których właścicielami były podmioty publiczne (Skarb Państwa bądź samorządy terytorialne). Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste dokonywane było na kilkadziesiąt lat, jednak nawet tak długi okres stanowił barierę w korzystaniu z pełni praw związanych z nieruchomością.

Po latach dyskusji nad zasadnością istnienia prawa użytkowania wieczystego rząd zdecydował o odejściu od tej formy na rzecz pełnego prawa własności. W tym celu skierował do Sejmu stosowny projekt przepisów ustawowych. Parlament przyjął ustawę z  dnia 20 lipca 2018 r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w  prawo własności tych gruntów  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1716), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zasadniczym celem ustawy jest zmiana użytkowania wieczystego gruntów przeznczonych na cele mieszkaniowe na prawo własności do gruntu. Przekształcenie to ma się odbyć w sposób jak najmniej odczuwalny dla obywateli stąd możliwość stosowania bonifikat przez samorządy i wojewodów. 

Z inicjatywy radnych: Katarzyny Chmielowiec, Wiesława Dybła, Mariana Gawrona, Sebastiana Grajaszka, Adriany Kotów-Jędras, Artura Nazimka, Romualda Madaja, Sylwestra Terpica oraz burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza przygotowana została uchwała, która umożliwi mieszkańcom gminy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z 98% bonifikatą.

Jakie grunty uległy przekształceniu?

Nowe przepisy dotyczą gruntów  zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub  budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi  wraz z  budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z  tych budynków.

Formalności związane z przekształceniem

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntów w  księdze wieczystej oraz w  ewidencji gruntów i  budynków stanowi  zaświadczenie wydane przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej potwierdzające przekształcenie.

Zaświadczenia, o których mowa wyżej będą wydawane  z urzędu nie później niż  w terminie 12 miesięcy  od dnia przekształcenia (tj. od 1.01.2019 r.).

Jeśli zaświadczenie będzie wydawane z urzędu, zainteresowany nie będzie ponosił z tego tytułu opłaty. Natomiast jeśli zaświadczenie będzie wydawane na wniosek zainteresowanego, pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł.  

Czy przekształcenie jest odpłatne?

Tak, z  tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu  opłatę przekształceniowąWysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z  tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w  dniu przekształcenia tj. w 2019 r. i wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w  terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Opłaty wnoszone, za rok 2020 i kolejne lata wnosi się do 31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r.

Przykład:

Użytkownik wieczysty płacił do tej pory roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 15 zł. Roczna opłata przekształceniowa będzie wynosiła również 15 zł. Całą opłatę przekształceniową można wpłacić jednorazowo. W takim przypadku, gdy zamierzamy wnieść opłatę jednorazowo w roku 2019 kwota ta wyniesie:

15 zł x 20 lat = 300 zł.

Czy w Gminie Jaworzyna Śląska przysługuje bonifikata od jednorazowej opłaty przekształceniowej?

Tak. Zgodnie z Uchwałą NR V/5//19 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 19 lutego 2019 r. osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata na pisemny wniosek osób fizycznych będących właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub spółdzielni mieszkaniowych.
W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej w roku 2019. Wysokość bonifikaty wynosi 98%.

 

Kiedy przysługuje bonifikata?

Bonifikata przysługuje, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

·                złożony wniosek o udzielenie bonifikaty dotyczy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe;

·                osoby fizyczne będące właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub spółdzielnie mieszkaniowe nie mają zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości i innych zobowiązań wobec gminy;

·                opłata za przekształcenie uiszczona zostanie jednorazowo.

 

Przykład wyliczenie jednorazowej opłaty przekształceniowej wraz z bonifikatą:

Zgłaszamy zamiar wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej, która przykładowo wynosi 300 zł (za 20 lat). Opłatę zobowiązujemy się uiścić w roku 2019, spełniając warunki określone w uchwale Rady Miejskiej udzielona zostanie 98 % bonifikata.

Wartość bonifikaty 300 zł x 98% = 294 zł

Kwota do zapłaty 300 zł – 294 zł = 6 zł.

 

Bonifikata zastosowana przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej stosowana będzie nie tylko na gruntach gminnych, ale także na gruntach państwowych. W przypadku, gdy bonifikata ustalona przez gminę jest większa od bonifikaty stosowanej w ustawie dla gruntów Skarbu Państwa tj. 60%, Wojewoda Dolnośląski  dostosuje opłaty za przekształcenie dla gruntów państwowych do opłat zastosowanych przez daną gminę (w przypadku Jaworzyny Śląskiej - do 98%).  

 

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Od wniosku o wykreślenie ww. wpisu sąd będzie pobierał opłatę stałą w wysokości:

·                250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,

·                75 zł - w pozostałych przypadkach.

Czy w przypadku, gdy użytkownik wieczysty zmarł i nie przeprowadzono postępowania spadkowego należy potwierdzić przekształcenie na rzecz zmarłego?

Zaświadczenie nie tworzy nowej sytuacji prawnej. Zaświadczenie potwierdza fakt przekształcenia prawa gruntu, które nastąpiło z mocy prawa. Zaświadczenie stanowi podstawę do ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej prowadzonej dla przekształconej nieruchomości, nie jest natomiast podstawą do zmian wpisów dotyczących osoby lub osób, którym przysługują prawa do nieruchomości.

Dane adresata (dotychczasowego użytkownika wieczystego) są niezbędne w celu dokonania doręczenia zaświadczenia dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Dane te organ przyjmuje z ewidencji gruntów i budynków i na ten adres wysyła zaświadczenie lub wysyła je na adres, na który dotychczas wysyłano korespondencję związaną z użytkowaniem wieczystym.

 

Wszelkich wyjaśnień i informacji na temat przekształcenia udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej,  pokój nr 16, tel.74 8588230 wew. 34.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej  www.jaworzyna.net oraz w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.   

 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30