Aktualności

Zmiana systemu ogrzewania mieszkań w Gminie Jaworzyna Śląska

Zmiana systemu ogrzewania mieszkań w Gminie Jaworzyna Śląska

05-11-2018

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jaworzyna Śląska na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania mieszkań opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

Zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr XLV/59/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w dniu 18 września 2018 r., zwany dalej Regulaminem.

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.
 2. Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku (w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30).

  Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów oraz załączniki do  regulaminu, dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska (pok. nr 16) oraz na stronie internetowej  www.jaworzyna.net 

 3. Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopii, faksu, e-maila.

 4. Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie:

  a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć czytelnie wypełnione wszystkie wymagane pola, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;

  b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w Regulaminie.

  Wnioski niespełniające wymogów formalnych i merytorycznych podlegają odrzuceniu. Dotujący może wezwać Wnioskodawcę do złożenia poprawek i uzupełnień do wniosku. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej powoła komisję dokonującą weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji zgodnie z § 7. 1. Regulaminu.

Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

 1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

Uwaga:
Pliki word-a można edytować, natomiast pliki pdf wypełniamy pismem odręcznym. Wybór rodzaju pliku należy do Państwa.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30