Aktualności

Pożyczka rozwojowa

29-09-2017

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI

DLA KOGO:

Pożyczka Rozwojowa na Dolnym Śląsku przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie województwa dolnośląskiego.

PODSTAWOWE PARAMETRY JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK ROZWOJOWYCH:

Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 500 000,00 zł, w tym:

- do 100 000,00 zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw,

- od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

OKRES FINANSOWANIA:

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej do 60 miesięcy od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie maksymalnie 6 miesięcy.

OKRES WYDATKOWANIA:

- maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.

Dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15.000 zł

KOSZTY FINANSOWANIA:

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

- od 1,83 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) dla Mikroprzedsiębiorstw,

- od 2,83 % w skali roku na warunkach rynkowych dla pozostałych przedsiębiorstw (według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania.

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.


PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA:

W ramach instrumentu finansowane będą:

- przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),

- przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:

- wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,

- rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

- inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Udział Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić 100 % jego wartości.


OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

- finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,

- jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Rozwojowej maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę Rozwojową,

- finansowanie kapitału obrotowego (towary/surowce) do 40% kwoty w przypadku Mikropożyczki oraz 30% w przypadku pożyczki od 100 000,00 zł do 500 000, 00zł, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.


WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

- środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,

- refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,

- refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,

- dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,

- finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,

- finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,

- finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);

- finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających,


FORMY ZABEZPIECZENIA JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI ROZWOJOWEJ:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

- poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,

- przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,

- hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- sądowy zastaw rejestrowy,

- blokada środków na rachunku bankowym,

- przelew wierzytelności,

- gwarancja bankowa,

- inne


Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania pożyczek w ramach „Pożyczki Rozwojowej„ (JEREMIE2) dostępne są na stronie internetowej :

www.dolny-slask.pl

www.facebook.com/DolnoslaskiRegionalnyFunduszPożyczkowy

Dane kontaktowe:

Agencja Rozwoju Regionalnego

„AGROREG” S.A.

ul. Kłodzka 27, 57-400 Nowa Ruda

tel./fax 74 872-50-25

e-mail: arr@agroreg.com.pl

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30