Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

25-01-2017

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej o przystąpieniu do:

  • sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) i na podstawie art. 39, ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej uchwały  XX/60/16 z dnia 27 października 2016 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska, w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urządzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska w terminie do dnia 27.02.2017 r.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30