Aktualności

Pomoc prawna w nowym miejscu

Pomoc prawna w nowym miejscu

02-01-2017

Od początku nowego roku darmowa pomoc prawna dla osób uprawnionych do jej uzyskania będzie świadczona w nowym miejscu. Mieszkańcy zainteresowani jej uzyskaniem będą mogli skorzystać z porad prawników w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (na parterze), w budynku dworca kolejowego. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku, w godz. 14:00 - 18:00.

Przypominamy również, że pomoc prawna adresowana jest do osób spełniających wyznaczone kryteria i dotyczy określonych obszarów spraw.


Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. Osoby, które ukończyły 65 lat.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 3. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 4. Kombatanci.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 5. Weterani.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o weteranach działań poza granicami państwa;
 6. Osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby uprawnione składają również pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 7. Osoby fizyczne zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
  Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez złożenie pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności.
   

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1–6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona osobą uprawnioną do jej uzyskania, ale z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1-6. 


Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest m.in. w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. prawa karnego,
 5. prawa administracyjnego,
 6. prawa ubezpieczeń społecznych,
 7. prawa rodzinnego.
   

Forma udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30