Aktualności

ROCZNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2007 rok

  ROCZNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2007 rok

26-05-2008

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje, że w 2007 roku dochody budżetowe osiągnęły poziom 17.565.945,68 zł, co stanowi 102,0% planu w wysokości 17.224.776,13 zł.


Struktura dochodów:

  • dochody własne – 6.141.319,34 zł stanowią 34,96% dochodów ogółem i zawierają: dochody z podatków i opłat, wpływy od jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody,
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego – 3.047.090,90 zł tj. 17,35% dochodów ogółem,
  • dochody z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe na zadania zlecone oraz bieżące, a także zadania własne – 8.377.535,44 zł, które stanowią 47,69% dochodów ogółem

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 17.890.612,12 zł, tj. 95,9% planu
w kwocie 18.664.992,13 zł, w tym:

  • wydatki bieżące – 15.816.370,78 zł,
  • wydatki majątkowe – 2.074.241,34 zł.

Na koniec 2007 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości (-) 324.666,44zł (przy planowanym (-)1.440.216,00 zł).

Na dzień 31.12.2007 roku zobowiązania wyniosły 2.149.042,94 zł, z tego:

  • papiery wartościowe – 1.680.000,00 zł,
  • kredyty długoterminowe – 440.216,00 zł,
  • wymagalne zobowiązania – 28.826,94 zł.

W 2007 roku Gmina Jaworzyna Śląska przekazała Gminie Świdnica dotację celową
w wysokości 3.738,13 zł na refundację wynagrodzenia leśnika.

W miesiącu listopadzie 2007 r. Gmina Jaworzyna Śl. poręczyła kredyt Jaworzyńskiemu Intermodalnemu Parkowi Przemysłowo-Technologicznemu Sp. z o.o.. Kwota poręczenia na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 120.794,57 zł.


Sporządził: Piotr Dudzic
inspektor ds. kontroli podatkowej

 

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30