Aktualności

Sprawy obywatelskie – duże zmiany od 1-go marca

Sprawy obywatelskie – duże zmiany od 1-go marca

27-02-2015

Od dnia 1 marca 2015 r.  wchodzą w życie nowe przepisy prawa: ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego, zmiany następują również w ustawie o ewidencji ludności.

Nowe dowody osobiste

Nowy wzór dowodu osobistego będzie obowiązywał od 1 marca 2015 r. Będą również nowe wnioski o wydanie dowodu osobistego. Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń m.in. mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność i nie będzie konieczności ich wymiany na dokument nowego typu. Konieczność ich wymiany będzie zachodzić jedynie wówczas gdy upłynie termin ich ważności, zmienią się dane w nim zawarte np. nazwisko, wizerunek, albo dokument ulegnie zniszczeniu. Dowód osobisty nadal będzie wydawany nieodpłatnie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wyniesie 30 dni. Dowód osobisty będzie wydawany na okres 10 lat, za wyjątkiem dowodów osobistych wydawanych dla małoletnich poniżej 5 roku życia – okres ważności 5 lat.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy składać osobiście. W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wniosek odpowiednio składa jeden z rodziców, opiekun prawny albo kurator.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie  nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga  jej obecności przy składaniu wniosku , z wyjątkiem osób które nie ukończyły 5 roku życia.

W myśl nowych przepisów osoby, które kończą 18 lat, mogą samodzielnie (bez zgody rodzica) złożyć wniosek o dowód osobisty na miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności.


Do wniosku należy dołączyć:
•      w przypadku wniosku składanego w formie tradycyjnej – kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej (taką jak do paszportu), wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej część barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć:
•      w postaci papierowej, w siedzibie dowolnej gminy w Polsce, własnoręcznie wypełniony i podpisany

*      w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Formularz będzie udostępniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na stronie ePUAP,
•      dowód osobisty wydany dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny,
•      dowód osobisty wydany dla osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych odbiera osoba ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. 

Dowód osobisty będziemy odbierać osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.
Tak jak do tej pory w przypadku osób niepełnosprawnych i w chorych urzędnicy będą przyjmować wnioski w miejscu zamieszkania takiej osoby, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W takiej sytuacji odbiór dowodu osobistego będzie mógł być dokonany przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.Zmiany w rejestracji stanu cywilnego

Największe zmiany dotyczą rejestracji stanu cywilnego, która co do zasady, będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym.
Akty papierowe zostaną zastąpione aktami elektronicznymi. Nowe akty stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa i zgonu -  po 1 marca 2015 r. będą tworzone w centralnym rejestrze stanu cywilnego. Akty papierowe przechowywane w archiwum USC będą sukcesywnie przepisywane do centralnego rejestru stanu cywilnego za pomocą nowej centralnej aplikacji.
Po akt urodzenia i zgonu, tak jak dotychczas, należy zgłaszać się do urzędu stanu cywilnego właściwego według miejsca zdarzenia.
Natomiast odpis aktu stanu cywilnego każdy obywatel będzie miał możliwość uzyskania w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. 
Nastąpiła również zmiana ilości wydawanych odpisów, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. Zamiast trzech odpisów, jak było do tej pory, z urzędu (bezpłatnie) będzie wydawany tylko jeden odpis aktu. W przypadku potrzeby uzyskania większej ilości odpisów można złożyć odrębny wniosek o ich wydanie.
Oprócz dokumentów papierowych będzie istniała możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego  w postaci dokumentu elektronicznego, po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Zawarcie małżeństwa  następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi również można otrzymać w wybranym przez nupturientów urzędzie stanu cywilnego.
Nowością jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Zgodnie z przepisami za ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego pobierana będzie opłata w wysokości 1.000 zł. Nie ulegną zmianie opłaty skarbowe: 22 zł - odpis skrócony aktu, 33 zł odpis zupełny, ślub 84 zł.

W sprawach administracyjnej zmiany imion i nazwisk zniesiono właściwość miejscową. Po 1 marca 2015 r. podanie w tych sprawach można składać do wybranego kierownika USC.

 

Centralne rejestry i możliwe utrudnienia

Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego będzie realizowana przy pomocy jednej wspólnej dla wszystkich gmin w Polsce aplikacji informatycznej. Do tej pory obsługa mieszkańców nie była prowadzona jednocześnie na taką skalę, we wszystkich gminach w Polsce, przy pomocy jednego systemu informatycznego. Całe przedsięwzięcie jest zatem bardzo skomplikowaną operacją, nie tylko natury prawnej, ale przede wszystkim informatycznej. Podkreślić należy również, że na dzień 1 marca 2015 r. elektroniczne rejestry będą puste, a ich wypełnienie danymi zgromadzonymi w aktach papierowych nastąpi z czasem. Niestety w ocenie wielu osób, które w skali całego kraju będą bezpośrednio odpowiedzialne za wdrożenie nowego systemu, wprowadzone rozwiązania informatyczne posiadają określone mankamenty i nie zostały należycie i wystarczająco przetestowane. W wielu przypadkach zwiększy się również ilość czynności wykonywanych przez urzędników, co może wydłużyć czas obsługi interesantów.
Wszystkie te mankamenty pozostają niestety poza sferą wypływu działania administracji samorządowej, dlatego prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. 

Więcej informacji na www.msw.gov.pl
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30