Aktualności

STYPENDIA 2008/2009

STYPENDIA 2008/2009

11-08-2008

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej informuje o składaniu wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży

Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu sierpniu 2008 r. nie przekracza 351 zł. netto

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 • zakup podręczników, książek, przyborów szkolnych, obuwia sportowego, odzieży sportowej (dresy, spodenki, koszulki) oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym.
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieranie nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej – dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kolegiów oraz uczniów uczęszczających do szkół artystycznych.
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania w szkole, ośrodku bądź placówce wymienionej w art. 90b ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do której uczeń uczęszcza lub organizowanych przez inne szkoły i placówki oświatowe.

Składanie wniosków:

 • od 1 września do 15 września 2008 roku - w przypadku uczniów,
 • od 1 września do 15 października 2008 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Wykaz dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku, za sierpień 2008 r.

 • zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (za sierpień 2008 r.) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
 • w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przekłada się zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • osoby posiadające gospodarstwo rolne zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł,
 • w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury - decyzję ZUS i odcinek z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 • postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
 • osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy, zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej,
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim (hol II piętro) oraz na stronie internetowej
www.jaworzyna.net

Do pobrania: Druk wniosku i Załącznik nr 1

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30