Aktualności

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012/2013

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012/2013

21-06-2012

Na podstawie projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

 1. Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł. netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);
 2. Uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej );
 3. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej;
 4. Uczniom:
 • słabowidzącym,
 • niesłyszanym,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów. Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć:
 1. 180 zł. dla ucznia klas I - III szkoły podstawowej oraz dla niepełnosprawnego ucznia klas I-III szkoły podstawowej;
 2. 210 zł. dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz dla niepełnosprawnego ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej;
 3. 325 zł. dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodzica ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do dnia 5 września 2012 roku. 

 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30